OTDK

Az Országos Tudományos Diákkört (OTDK) kétévente, minden páratlan év tavaszán, mindig más helyszínen rendezik meg. A Humán Szekció felhívása és más egyéb információk (a nevezés folyamatára, a dolgozatok formai és tartalmi kritériumaira, vagy az írásbeli/szóbeli teljesítmény értékelésére vonatkozólag) az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) honlapján vagy a rendező intézmény saját honlapján jelennek meg.

TDK

Az OTDK-n való indulási jogot a helyi Tudományos Diákkörben (TDK) való sikeres írásbeli és szóbeli szerepléssel lehet megszerezni. A benyújtott írásművek előzetes értékelését követően a szóbeli prezentációt is értékeljük, és a kettő együtt adja ki a verseny eredményét, illetve azt, hogy javasoljuk-e a dolgozatot az országos versenyen való indulásra. Az OTDK ritmusához igazodva saját diákkörünk minden páros év tavaszán és őszén tart házi szimpóziumot, illetve kvalifikációs versenyt az Összehasonlító Irodalomtudomány témakörében. Kvalifikálni jellemzően ősszel lehet. Tavasszal csak azok számára kínálunk kvalifikációs lehetőséget, akik ősszel nem tudnának indulási jogot szerezni (például mert végzős MA-hallgatók, akik ősszel már nem lesznek hallgatói státuszban, vagy mert majdani Erasmus-ösztöndíjasként nem tudják megoldani az őszi helyi fordulón való részvételt). Mivel azonban ilyen csak ritkán fordul elő, a tavaszi esemény többnyire kötetlenebb eszmecsere formáját ölti.

Tavaszi TDK: 5-letek

Tavasszal (általában április második felében) „5-letek” címmel tehát inkább csak orientáló műhelybeszélgetésre kerül sor, mely az őszi háziversenyre való felkészülési folyamat elindításaként fogható fel. Ezen 15-20 perces előadások hangzanak el, kritikai kommentárok, javaslatok, kérdések kíséretében. Ahogy a műhely címe is mutatja, ez afféle „ötletbörze”, ahol ki-ki még kezdeti fázisban lévő munkahipotézisét, kiforratlan problémafelvetését tárhatja a szélesebb hallgatói-oktatói nyilvánosság elé – hasznos tanácsok, orientáló megjegyzések vagy további ötletek reményében. A hangsúly a közös gondolkodásra, egymás ötleteinek, terveinek kölcsönös meghallgatására és továbbgondolására helyeződik, elősegítendő a minél eredményesebb további munkát. Az eredményes felkészülés érdekében ajánlott már a jelentkezést megelőzően témavezetőt keresni (ebben segíthet tanszéki honlapunk Oktatók menüje), de ha ez későbbre marad, az sem baj. A tavaszi alkalomra (a kvalifikációs céllal nevezőket leszámítva) elég az előadás címével és kb. 250 szavas rezüméjével jelentkezni. A kvalifikációs szándékkal jelentkezőkre az őszi forduló szabályai vonatkoznak. A jelentkezés módját és határidejét az Aktuális rovatban tesszük közzé.

Őszi TDK: háziverseny

 Az ősszel (általában novemberben) sorra kerülő és immár kifejezetten kvalifikációs célokat szolgáló háziverseny két fázisból, írásbeli és szóbeli részből áll. Ezért erre már kész dolgozattal lehet csak jelentkezni, melyet a versenyt megelőzően írásban értékelünk, hogy magán a versenyen a szerző a kritikai észrevételekre is reagálva mutathassa be gondolatmenetét és téziseit. Szabad előadást várunk, de jegyzetet lehet használni, miként szemléltető eszközöket is (ppt, handout). A versenyfelhívást szintén az Aktuális rovatban közöljük. Az írásmű és a szóbeli prezentáció értékelési szempontjai megegyeznek az OTDK-n alkalmazott (a Humán Szekció felhívásában közzétett) kritériumokkal. Az első három helyezettet díjazzuk, és indokolt esetben egy különdíjat is kiosztunk. Mivel a dolgozatot az indulási jogot nyert versenyzőnek a verseny után 30 napon belül fel kell töltenie az OTDT online rendszerébe, a versenytapasztalatok alapján ekkor van még némi lehetőség a munka finomítására, formai, stiláris vagy argumentatív csiszolására.

Témák

És hogy milyen témával lehet jönni? Várunk nemcsak világirodalmi, de társművészeti (például színháztudományi), sőt tágabb kulturális kérdéseket tárgyaló komparatív tervezeteket, írásműveket, a reprezentáció és a médiumok vizsgálatára irányuló felvetéseket, s mindenféle “hibrid” témát, amely több tudományág metszéspontjában áll. Magyar irodalmi vonatkozású kutatással is lehet jelentkezni, amennyiben a kutatandó problémát hangsúlyosan világirodalmi vetületben kívánja valaki vizsgálni.