Dráma- és színházismeret-tanár osztatlan nappali képzés

2018 óta működik a dráma- és színházismeret osztatlan tanárszakos, nappali tagozatos képzés a szegedi bölcsészkaron. A képzés célja a dráma- és színházismeret elméleti és gyakorlati tantárgyainak tanítására képes tanárok képzése.

A szakpárként felvehető, 10 féléves képzés során a hallgató az alapozó ismeretektől (művészeti, filozófiai, etikai, művészetpedagógiai alapismeretek) a szakmai törzsanyag ismeretköreiig (dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, dramaturgiai, szerkesztési ismeretek, a színházi előadások befogadásának, feldolgozásának technikái, színházi nevelési ismeretek) 100 kreditnyi kurzust teljesít, melyek eredményeképp a hallgató képes lesz előadások komplex elemzésére (a kritikától a mélyebb analízisig), betekintést kap az alkotói folyamatokba, és – elsajátítva a dramatikus tevékenységformák és színházi nevelési formák tanításának módszertanát – megtanulja beépíteni a dráma- és színházismeretet a pedagógiai programokba, az iskolai munkába.

A szak lehetséges szakpárjai: angol nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikáció tanár; magyartanár; német és német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára.

Tanáraink a szegedi bölcsészkar színházelmélettel és színháztörténettel foglalkozó szakemberei, a gyakorlati tárgyakat végzett drámapedagógusok és gyakorló színházi szakemberek gondozzák. A Szegedi Nemzeti Színházzal, a Reök Palotával, a Kövér Béla Bábszínházzal, a Homo Ludens Projekt és a Metanoia Artopédia független színházi társulatokkal való együttműködésünk segítséget biztosít a képzést érintő gyakorlati feladatok ellátásában.

A felvételi tanári pályaalkalmassági és gyakorlati vizsgából áll.

A diplomával általános és középiskolában, alapfokú művészetoktatási intézményekben és a felnőttképzésben is dolgozhatnak a pedagógusok. A drámaórák és színházi nevelési formák fejlesztik a tanulók kommunikációs, alkotó- és befogadó képességét, fejlesztik kreativitását és fantáziáját, valamint érzékennyé teszik a színházi előadások és jelenségek értő befogadására. Ezért komoly igény mutatkozik a hozzáértő dráma- és színházismeretet oktató tanárok munkájára. A tanári pálya mellett a képzés további kimeneti lehetősége a doktori képzésbe való belépés.

2022-től érvényes hálóterv.
[2018-2022 között érvényes hálóterv.]

További információ: Jászay Tamásjaszaytamas@gmail.comKérchy Vera, kerchyv@yahoo.com