A XIX. század világirodalma

Kötelező primér olvasmányok

    Novalis: Töredékek (in A romantika), Himnuszok az éjszakához (in Versek)
    August Wilhelm Schlegel – Friedrich Schlegel: 116. és 206. Athenäum töredék (in Válogatott esztétikai írások)
    Friedrich Schlegel: Az érthetetlenségről (in Kultusz és áldozat)
    Hoffmann: Brambilla hercegnő
    Hölderlin: Hüperión, versek (Hüperión sorsdala, Békeünnep, Mint ha ünnep-hajnalban)
    Kleist: A gondolatok fokozatos kialakulásáról beszéd közben (in Esszék, anekdoták, költemények), Kohlhaas Mihály, A chilei földrengés
    Heine: versek (A dal szárnyára veszlek, A Loreley, Irányköltészet)
    Wordsworth: versek (Szemrehányás és felelet, Visszaadva a kölcsönt, Sorok a tinterni apátság fölött, Heten vagyunk), Bevezető megjegyzés a Lírai balladákhoz (in A romantika)
    Coleridge: versek (Az eolhárfa, Kubla Kán, Rege a vén tengerészről), A Kubla kán elé írt prózaszöveg (in Angol romantika), Az államférfi kézikönyve: Szimbólum és allegória (in Angol romantika), Biographia Literaria (XIII. és XIV. fej.) (in Angol romantika)
    Byron: Don Juan (Ajánlás, Első ének: I–XVII.)
    Percy Bysshe Shelley: versek (Wordsworthhöz, Mont Blanc, Óda a nyugati szélhez), A költészet védelme (in Angol romantika)
    Mary Shelley: Frankenstein
    Keats: versek (Óda egy csalogányhoz, Óda egy görög vázához, A szonettről, Föltehetőleg Fanny Brawne-hoz írott sorok)
    Poe: A holló, A műalkotás filozófiája, A Maelström poklában, A Morgue utcai kettős gyilkosság, Az ellopott levél
    Hugo: versek (A dzsinnek, Egy flamand ablak üvegére, Stella, Szóljatok szüntelen, A koldus, Az éj, az éj, az éj), A párizsi Notre-Dame / A nyomorultak
    Vigny: versek (A farkas halála, Mózes)
    Puskin: Anyegin
    Mickiewicz: versek (Óda az ifjúsághoz, A hableány, Farys)
    Dickens: Szép remények / Twist Olivér
    Thackeray: Hiúság vására
    Stendhal: Vörös és fekete / A pármai kolostor
    Balzac: Goriot apó, Előszó az Emberi színjátékhoz
    Flaubert: Bovaryné
    Baudelaire: A romlás virágai
    Verlaine: versek (Őszi chanson, Költészettan, Szövegtelen románcok)
    Rimbaud: versek (Az akasztottak bálja, Kóborlásaim, A részeg hajó, A magánhangzók szonettje), Egy évad a pokolban
    Zola: Nana
    Gogol: Az orr, A köpönyeg
    Goncsarov: Oblomov
    Tolsztoj: Háború és béke / Anna Karenina
    Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés / A Karamazov-testvérek
    Csehov: Sirály
    Ibsen: Nóra (A babaház)
    Strindberg: Az apa


Kötelező szekundér olvasmányok

    Paul de Man: „A temporalitás retorikája” (in Az irodalom elméletei I., szerk. Thomka Beáta)

    + 3 tanulmány az alábbi antológiákból:
    Újragondolni a romantikát: koncepciók és viták a XX. században, szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán (2004)
       – Oskar Walzel, Karl Heinz Bohrer, Arthur O. Lovejoy, René Wellek, Paul de Man, Jerome J. McGann, Robert J. Griffin és Igor P. Szmirnov írásai
    Romantika: világkép, művészet, irodalom, szerk. Szegedy-Maszák Mihály és Hajdú Péter (2001)
       – Szegedy-Maszák Mihály, Földényi F. László és Kulcsár Szabó Ernő írásai
    A romantika tétjei, szerk. Fogarasi György (Helikon 2000/1–2)
       – Fogarasi György, Cynthia Chase, Raymond Williams, Neil Hertz és Paul de Man írásai


Ajánlott szekundér olvasmányok

    Németh G. Béla: Az egyensúly elvesztése: a német romantika
    Weiss János: Mi a romantika? (Filozófiai tanulmányok)
    Zoltai Dénes: „Romantikus kamaszévek” (in A. W. Schlegel – F. Schlegel: Válogatott esztétikai írások)
    Kocziszky Éva: Hölderlin: költészet a sötét Nap fényénél
    Földényi F. László: Szavak hálójában: Heinrich von Kleist
    Péter Ágnes: Roppant szivárvány: a romantikus látásmódról
    Péter Ágnes: „Mi az angol romantika?” (in Angol romantika: esszék, naplók, levelek, szerk. Péter Ágnes)
    Szenczi Miklós: „Coleridge irodalomesztétikája” (in uő: Valósághűség és képzelet)
    Séllei Nóra: „A szörny(űség) kibenléte − Mary Shelley: Frankenstein, avagy a modern Prométheusz” (in uő: Lánnyá válik, s írni kezd: 19. századi angol írónők)
    Fogarasi György: „Materializmus és historizmus – a romantika diskurzusában” (in uő: Rátévedések)
    Bényei Tamás: „Balzac és az eredeti tőkefelhalmozás” (in uő: Archívumok)
    Fried István: „Az irodalom tündöklésének és bukásának regénye (Honoré de Balzac: Elveszett illúziók)” (in uő: Tíz híres regény)
    Lukács György: Balzac, Stendhal, Zola, Nagy orosz realisták
    Paul de Man: „A szimbolizmus kettős aspektusa” (in uő: Olvasás és történelem)
    Jean Cassou: A szimbolizmus enciklopédiája
    Maurice Sérulloz: Az impresszionizmus enciklopédiája
    Walter Benjamin: „Motívumok Baudelaire költészetében” (in uő: Kommentár és prófécia)
    Walter Benjamin: „A második császárság Párizsa Baudelaire-nél” (in uő: Angelus Novus)
    Mihail Bahtyin: A műfaj és a szüzsé-szerkezet sajátosságai Dosztojevszkij műveiben

    + szemelvények az alábbi kötetekből:
    Horváth Károly: A romantika
    Czine Mihály: A naturalizmus
    Komlós Aladár: A szimbolizmus