A XIX. század világirodalma (Dr. Fogarasi György, Dr. Fried István)

Ajánlott teljesítés: 4. félév
Helyszín: Auditorium Maximum
Időpont: szerda 8.00 – 9.30 (tavaszi félév)
Téma: Az előadás első fele az európai és amerikai romantika irodalmát, kritikai fejleményeit és filozófiai tétjeit tárgyalja huszadik századi visszhangjuk tükrében. Az előadás második fele a realizmus, naturalizmus és szimbolizmus irodalmának vizsgálatán keresztül a modernitást megalapozó tendenciákat járja körbe. Központi témák és fogalmak: irodalmi abszolútum, esztétikai ideológia, románc, regény, töredék, kritika, irónia, metafikció, tudattalan, a fenséges, a groteszk, epitafikus modalitás, aposztrofé, önéletrajziság, fantázia/képzelet, allegória/szimbólum, titokregény, típus, regénytükör, karrierregény, szenvtelenség, szabad függő beszéd, prózavers, spleen, dekadencia, népi nevetéskultúra, karnevalizáció, kronotoposz, előtörténet, tolsztojanizmus, dialogikus regény, társalgási színmű, analitikus dráma, lírai komédia.

I. Romantika
    – Bevezetés
    – Német romantika (Novalis, F. Schlegel, Hoffmann)
    – Német romantika (Hölderlin, Kleist)
    – Angol romantika (Wordsworth, Coleridge, P. B. Shelley, Keats, Byron)
    – Angol és amerikai romantika (Mary Shelley, Poe)
    – Francia romantika (Hugo, Vigny)
    – Orosz és lengyel romantika (Puskin, Mickiewicz)

II. Realizmus, naturalizmus, szimbolizmus
    – Bevezetés
    – Angol realizmus (Dickens, Thackeray)
    – Francia realizmus (Balzac, Stendhal, Flaubert)
    – Francia szimbolizmus (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud)
    – Orosz realizmus (Turgenyev, Goncsarov)
    – Orosz realizmus (Tolsztoj, Dosztojevszkij)
    – Realista és szimbolista dráma (Ibsen, Csehov, Strindberg)

Olvasmányok: lásd az Olvasmányok menüben