A középkortól a felvilágosodásig

Kötelező primér olvasmányok

    Akárki című dráma (in Akárki című kötet)
    Dante: Isteni színjáték (Pokol 1, 2, 5, 10, 15, 26, 34; Purgatórium 1, 17, 30, 32; Paradicsom 1, 2, 33)
    Petrarca: Daloskönyv (Európa Kiadó, 1967) I, VII, XX, XXVII, XXXV, LIII, XCII, CXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CLXXX, CXCII
    Boccaccio: Dekameron: Kerettörténet, I/1, II/5, III/9, IV/5, V/9, VI/4, VII/9, VIII/3, IX/2, X/3
    Morus: Utópia
    Machiavelli: A fejedelem
    Villon: Nagy Testamentum (ford. Vas István)
    Shakespeare:Szentivánéji álom, Hamlet, A vihar, szonettek (XIX, LV, LXIV, CXXX, CXXXV)
    Cervantes: Don Quijote
    Calderón: Az élet álom
    Corneille: Cid
    Racine: Phaedra
    Molière: A fösvény
    Goldoni: Két úr szolgája
    Milton: Elveszett Paradicsom (ford. Jánosi István)
    Defoe: Robinson Crusoe
    Swift: Gulliver utazásai
    Voltaire: Candide
    Rousseau: Társadalmi szerződés / Vallomások
    Diderot: Fatalista Jakab
    Goethe: Werther, Faust I-II
    Schiller: Ármány és szerelem, versek (Görögország istenei, Az ideálok, Öröm-óda)

    + a szemelvények az alábbi kötetekből:
    Bán Imre: A barokk
    Klaniczay Tibor: A manierizmus
    Rónay György: A klasszicizmus
    Baróti Dezső: A rokokó
    Wéber Antal: A szentimentalizmus


Kötelező szekundér olvasmányok

    Benedek András: Misztérium, mirákulum, moralitás és a mai színjáték (utószó az Akárki c. kötethez)
    Dante a XX. században (in Helikon 2001/23)
    Pál József: Silány időből az örökkévalóba: az Isteni színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa
    Pál József: Dante. Szó, szimbólum, realizmus a középkorban
    Kelemen János: A Szentlélek poétája (Dante)
    Johan Huizinga: A középkor alkonya
    Koltay Kastner J.: A reneszánsz irodalomelmélete
    Petrarca: herméneutika és írói személyiség (in Helikon 2004/2-3)
    Petrarca (in Világosság 2004/2-3)
    Géher István: Shakespeare olvasókönyv
    Jan Kott: Kortársunk, Shakespeare
    Bán Imre: A barokk (bevezető tanulmány)
    Klaniczay Tibor: A manierizmus (bevezető tanulmány)
    Rónay György: A klasszicizmus (bevezető tanulmány)
    Baróti Dezső: A rokokó (bevezető tanulmány)
    Wéber Antal: A szentimentalizmus (bevezető tanulmány)
    Pál József: A neoklasszicizmus poétikája
    Köpeczi Béla: A francia felvilágosodás


Ajánlott szekundér olvasmányok

    Ikonológia és műértelmezés 1-4.
    Klaniczay Tibor: Az akadémiai eszme története
    Fülep Lajos: Összes művei II. (Dante, Petrarca, humanizmus)
    Péterfy Jenő: Dante
    Szabics Imre: A trubadúrköltészet poétikája